Visie

De Groot Projectmanagement heeft een duidelijke visie om (ICT-)projecten tot een succes te maken! Een no-nonsense aanpak waarbij ervaringen uit het verleden (best-practices) zijn meegenomen in de projectaanpak om uw projecten te laten slagen!

  • Vooraf goed nadenken over de businessrequirements en de vertaalslag naar de invulling van een ICT-component hiervan.
  • Wat is de ‘fit’ en ‘gap’ tussen de voorgestelde ICT-oplossing en de business requirements?
  • Hoe worden de ontbrekende functionaliteiten ingevuld? Is dit akkoord?
  • Toetsen van de beoogde oplossing door bijvoorbeeld een Proof of Concept die uitsluitsel zou moeten geven over de haalbaarheid van de voorgestelde oplossing.
  • Projectmatig werken is onontbeerlijk om een doel te bereiken binnen een bepaalde tijd, tegen afgesproken kosten en met de juiste kwaliteit.
  • No-nonsense aanpak: Projectmethodiek is belangrijk echter een ‘gezond boeren verstand’ is het belangrijkste!


  • Projectteam: Het samenstellen van het projectteam dient zorgvuldig te gebeuren, waarbij ervaren projectmedewerkers en een stabiele organisatie erg belangrijk zijn. Streef naar zo min mogelijk wisselingen van projectmedewerkers gedurende het project om de projectrisico’s zo klein mogelijk te houden!
  • Simulaties: Tijdens het project tussentijds toetsen of de ICT-oplossing de doelstellingen voldoende ondersteund of dat er bijsturing nodig is. De standaard ‘waterval-methodiek’ waarbij alle functionaliteit vooraf wordt bepaald en het project als ‘star’ geheel wordt uitgevoerd voldoet niet. Tussentijdse simulaties (evaluaties) met de project- en  stuurgroep zijn onontbeerlijk om te toetsen of de ICT-oplossing de eisen en wensen de businessrequirements voldoende ondersteund.